Filosofie

Binnen de context van de kernwaarden van Improvement Focus geeft de filosofie richting aan de activiteiten van het bedrijf.

De klant is eigenaar van de verandering.

Bij veranderprogramma’s is de betrokkenheid van de klant cruciaal. Het is een van de succesfactoren van een verandertraject. Betrokkenheid van de klant wordt gegarandeerd door hem eigenaar te maken van de verandering. Wij vragen de klant om zichtbaar commitment aan het verandertraject en monitoren het commitment gedurende het traject. Indien nodig vragen wij om bijsturing.
In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat de klant interne medewerkers levert aan het implementatieteam. Deze medewerkers worden in staat gesteld een substantieel deel van hun tijd te besteden aan het project. Andere verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld in de dagelijkse werkzaamheden, worden op een laag pitje gezet.

Middels situationeel coachen wordt het snelst resultaat geboekt

Iedere cultuurverandering vraagt om een specifieke, op maat gesneden aanpak. De aanpak is afhankelijk van de beginsituatie, de doelstellingen van de organisatie en de bestaande organisatiecultuur. Een onderdeel van de aanpak is de begeleiding van het veranderteam van de klant. Hiervoor heeft Improvement Focus een model van situationeel coachen beschikbaar. Onze ervaring is dat een op maat gesneden coachingsaanpak het snelst resultaat geeft.

Het resultaat bestaat uit ontsloten potentieel

Het resultaat van het veranderprogramma bestaat uit een ontsloten potentieel, dat kan worden uitgedrukt in een verzameling nieuwe vaardigheden. Het opzetten en inrichten van een beheerorganisatie maakt deel uit van de scope van het veranderprogramma.De nieuwe verzameling vaardigheden wordt onderhouden door de beheerorganisatie.

Meer psychologie en sociologie dan technologie

De technologie van een cultuurverandering interpreteren wij als het herformuleren van processen. Dat is de makkelijke tien procent. Dat levert een “handboek” op, dat, zonder verdere actie, verdwijnt in de kast en nooit meer ingezien wordt. Het moeilijke deel is de daadwerkelijke verandering van de werkwijze van de medewerkers en het bestendigen hiervan tot het niveau van internalisatie.

Een cultuurverandering is een langdurig traject. Niettemin is het belangrijk om tussentijdse resultaten te kunnen laten zien, al was het maar om het management commitment vast te houden. Daarom vinden wij het belangrijk om met de klant kleine stapjes te zetten, die concrete resultaten leveren.

Vrijheid in gebondenheid

Wij geloven in standaardisatie van werkprocessen, mede omdat wij de positieve resultaten ervan gezien en ervaren hebben. De benodigde mate van detail van standaardisatie is echter organisatie-afhankelijk. Een te grote mate van detaillering leidt in onze ogen tot bureaucratie, waar de organisatie waarschijnlijk niet mee geholpen is omdat het de bedrijfsdoelstellingen niet dient. Te weinig detaillering geeft zoveel vrijheid in interpretatie dat er uiteindelijk helemaal geen standaardisatie plaatvindt.

Improvement Focus ondersteunt en trekt zich zo snel mogelijk terug

De klant ontwikkelt een verzameling nieuwe vaardigheden in nauwe samenwerking met Improvement Focus. Improvement Focus traint de organisatie van de klant in het gebruik en beheer van de nieuwe vaardigheden, waarna Improvement Focus zich zo snel mogelijk terug trekt, zodat de veranderde organisatie op eigen benen kan staan.

Strategie

De strategie is gebaseerd op een nadruk op customer intimacy. Dat betekent dat wij ons verplaatsen in de klant en zo zijn belangen volledig begrijpen. In overleg met de klant kunnen wij oplossingen aanbieden die invulling geven aan zijn belangen. De belangen van de klant hebben meestal betrekking op zijn operational excellence.

Improvement Focus geeft invulling aan haar missie door het beschikbaar hebben van hoog opgeleide consultants die zowel kennis van en ervaring hebben met verandertrajecten en die bekend zijn met het business domein waar het verandertraject plaats heeft.

Alle medewerkers van Improvement Focus investeren 10% van hun tijd in verdere training en productontwikkeling. De tien procent wordt onttrokken aan de luwe uren. De training heeft betrekking op de referentiemodellen die worden gebruikt in de veranderaanpak, op communicatietechnieken als presentaties en het geven van trainingen en op business inhoudelijke ontwikkelingen. De productontwikkeling heeft betrekking op het aanbod van diensten dat invulling geeft aan de missie van Improvement Focus.

Improvement Focus gaat samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties die opereren op het gebied van het verbeteren van software ontwikkelingsorganisaties. Hiertoe onderhoudt het bedrijf haar contacten en waakt zij zorgvuldig over haar reputatie.

Improvement Focus heeft een veranderaanpak ontwikkeld die mede gebaseerd is op bestaande verandertheorieen en op maat gemaakt is voor verandertrajecten in software ontwikkelingsorganisaties, aangevuld met best practices. De veranderaanpak wordt voortdurend herzien en verbeterd.

Medewerkers van Improvement Focus geven regelmatig presentaties in diverse fora, zoals de SPIder Conferentie, de ESEPG en instituten die verbonden zijn aan universiteiten zoals de Technische Universiteit van Delft en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit leidt tot kennisdeling met de vakgemeenschap en contact met mogelijke opdrachtgevers. Tevens worden er regelmatig artikelen geschreven voor vakbladen.

Improvement Focus ontwikkelt meetinstrumenten op het gebied van procesadoptie. Samenwerking met het Amerikaanse Software Engineering Institute levert een bijdrage aan de professionaliteit van het vakgebied.

 

Zoeken
Laatste nieuws

Volgorde van de backlog

De product backlog hoort geordend te zijn. Dingen die als eerste opgepakt moeten worden staan bovenaan, wat later mag komen staat onder.

In het algemeen wordt als advies gegeven dat de items op volgorde van waarde...

» lees meer

Twitter

Coachen van Scrum Masters

Het Scrum proces is zeer eenvoudig te beschrijven, maar het is niet gemakkelijk het goed uit te voeren. Vanuit mijn...

» lees meer

Ondersteunen proceswerkgroepen

Proces werkgroep Deze dienst ondersteunt werkgroepen bij het ontwikkelen en invoeren van nieuwe of verbeterde processen.

» lees meer

© 2010 Improvement Focus | Privacy pagina | design: komplot.com